Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin Thủ tục hành chính
Trong tháng 03 năm 2024 (Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận và trả kết quả 92 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 83 hồ sơ trước hạn và đúng hạn (trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn 96,4%, không có hồ sơ bị trễ hạn. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%.
Trong tháng 02 năm 2024 (Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận và trả kết quả 53 hồ sơ thủ tục hoành chính, đã giải quyết 53 hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 100% (trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn 96,2%, không có hồ sơ bị trễ hạn. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 90,6%.
Trong tháng 01 năm 2024 (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận và trả kết quả 145 hồ sơ thủ tục hoành chính, đã giải quyết 145 hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 100% (trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn 99,3%, không có hồ sơ bị trễ hạn. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 71,03%.  
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố công khai Quy trình vận hành công trình hồ chứa nước Phú Bài 2 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 17/01/2024
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xử lý 90 hồ sơ. Hồ sơ đã giải quyết 87 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn 81 hồ sơ (đạt 86,7 %), trong hạn 6 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ.  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xử lý 66 hồ sơ thủ tục hành chính. Hồ sơ đã giải quyết 63 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn 61 hồ sơ (đạt 96,8 %), trong hạn 02 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ.    
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xử lý 68 hồ sơ. 100% hồ sơ đều được giải quyết trước hạn.  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.519.457
Truy câp hiện tại 7.594