Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin Thủ tục hành chính
Từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xử lý 90 hồ sơ. Hồ sơ đã giải quyết 87 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn 81 hồ sơ (đạt 86,7 %), trong hạn 6 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ.  
Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xử lý 66 hồ sơ thủ tục hành chính. Hồ sơ đã giải quyết 63 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn 61 hồ sơ (đạt 96,8 %), trong hạn 02 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết 03 hồ sơ.    
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/7/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xử lý 68 hồ sơ. 100% hồ sơ đều được giải quyết trước hạn.  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 60