Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-SNNPTNT ngày 31/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5347/UBND-XD ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1677/STNMT-TN ngày 03/6/2024 về việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên nước      
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.440
Truy câp hiện tại 14.402